Ägarfilosofi

Ledningens roll

Ledningen ansvarar fullt ut för den dagliga driften av bolaget. En stark VD och en bra ledning är därför en av de viktigaste förutsättningarna för en långsiktigt bra utveckling av företaget.

Ledningen, tillsammans med styrelsen, upprättar en plan och etablerar tydliga mål. Sedan ansvarar ledningen för att verkställa planen och uppnå uppsatta mål. Vi anser att en ledning som tar fullt ansvar bör ha full frihet. Vi gillar också när ledningen är delägare i verksamheten.

Vår roll

Vi tror att det är bra med ett starkt och tydligt ägande. Det skapar arbetsro för ledningen och säkerställer bolagets strategi. Därför äger vi gärna en majoritet av företaget. Är existerande ägare intresserade av att fortsätta äga en del av bolaget välkomnar vi ett samarbete.

I rollen som ägare ingår vi i styrelsen och leder aktivt det arbetet. Tillsammans med ledningen etablerar vi en strategisk plan för verksamhetens fortsatta inriktning och utveckling. Därefter ansvarar ledningen för det praktiska genomförandet och den dagliga driften.

Vårt bidrag

Vårt fokus och intresse ligger i utvecklingen av verksamheten. Därför tenderar vi att vara nära involverade i de frågor som rör våra bolag.

Vi har lång erfarenhet av såväl operativt som strategiskt arbete i den typ av företag vi engagerar oss i. Under många år har vi arbetat med att expandera och effektivisera verksamheter i både liten och stor skala. Vi har arbetat med liknande frågor över hela världen och tror oss därför ha en gedigen erfarenhet och bred referensram som kan komma bolaget väl till nytta.

Vårt engagemang är personligt och lättillgängligt. Vi fungerar som ett stöd till ledningen i deras arbete.